کوره زغال صنعتی

دستگاههای تولید زغال کوره سازان با روش حرارت غیر مستقیم کار می کند و مستقیماً در معرض شعله آتش قرار نمی گیرد.

کوره زغال صنعتی
دستگاههای تولید زغال کوره سازان با روش حرارت غیر مستقیم کار می کند و مستقیماً در معرض شعله آتش قرار نمی گیرد.