چطور با تولید زغال از ضایعات چوب از محیط زیست مراقبت کنیم؟

1396-02-21 - 4879

میتوان با استفاده بهینه از آن و با توجه به اینکه مقدار گرمایی که ذغال چوب تولید می کند از خود چوب بیشتر می باشد لذا ازآن برای تامین انرژی جهت پخت و پز و… می توان استفاده نمود.

چطور با تولید زغال از ضایعات چوب از محیط زیست مراقبت کنیم؟
میتوان با استفاده بهینه از آن و با توجه به اینکه مقدار گرمایی که ذغال چوب تولید می کند از خود چوب بیشتر می باشد لذا ازآن برای تامین انرژی جهت پخت و پز و… می توان استفاده نمود.